Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanmelding en Fitness Fabriek-lidmaatschap-pas

a. Aanmelding als Fitness-Fabriek lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te overhandigen/ verzenden. Na ontvangst door Fitness-Fabriek van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die door het lid op het inschrijfformulier is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 15,- en is bij inschrijving verschuldigd. 

b. Tijdens het eerste bezoek aan Fitness-Fabriek ontvangt het lid een Fitness-Fabriek-pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Fitness-Fabriek pas krijgt het lid toegang tot de Fitness-Fabriek. De Fitness-Fabriek hanteert een minimum leeftijd van 14 jaar.

c. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het gebruik en/of misbruik van de Fitness-Fabriek -pas. Gebruik van de Fitness-Fabriek-pas is persoonsgebonden. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitness-Fabriek pas blijven de betalingsverplichtingen onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 5,- worden verkregen.

Artikel 2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap bij Fitness-Fabriek kan elk moment ingaan en is voor de duur van 1 maand (maandcontract) met de stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd.

b. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden via automatische incasso.

c. Bij niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso de eerstvolgende maand nogmaals aangeboden [zonder kosten]. Indien het lid na deze periode van 2 weken in gebreke gebleven is, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van de pashouder.

d. De Fitness-Fabriek-pas wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan de toegang tot de Fitness-Fabriek worden geweigerd. Fitness-Fabriek is gerechtigd om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar is per datum van beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

e. De Fitness-Fabriek behoudt zich het recht voor, de tarieven jaarlijks te indexeren/wijzigen en door te voeren bij leden wiens abonnement op grond van art. 2a van de algemene voorwaarden is verlengd. Geldende tarieven worden altijd kenbaar gemaakt middels de actuele prijslijst op de website en aan de balie in het fitnesscentrum. In werking tredende B.T.W. verhogingen worden ten allen tijde bij alle leden en zonder kennisgeving vooraf, per direct in de contributieprijs verwerkt.

Artikel 3: Openingstijden

a. Tijdens de openingstijden voor leden is het voor leden niet toegestaan om middels hun persoonlijke ledenpas derden toegang te verschaffen tot het fitnesscentrum, tenzij er vooraf toestemming is verleend door de directie van de Fitness-Fabriek.

b. Fitness-Fabriek behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

c. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het abonnement biedt, vind er geen restitutie van de contributie nog ontslag van betalingsverplichting plaats. Dit geldt ook voor verhuizingen, ziektes, blessures en andere lichamelijke en/of psychische ongemakken.

d. Op officieel erkende feestdagen is Fitness-Fabriek gerechtigd gesloten te zijn, tenzij anders is vermeld op de website of aan de balie.

Artikel 4: Beëindigen

a. Het lid kan zijn/haar lidmaatschap uitsluitend opzeggen door schriftelijk een uitschrijfformulier in te vullen aan de balie van Fitness Fabriek.

b. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van de opzegtermijn. Het opzegtermijn bedraagt 1 maand met inachtneming van artikel 2a.

c. De Fitness-Fabriek behoudt zich het recht voor, om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap te beëindigen. De contributie voor het na beëindigen nog resterende deel van het betreffende lidmaatschapsjaar, is per datum beëindiging, direct verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

a. Het gebruik maken van de apparatuur en/of activiteiten van welke aard dan ook bij de Fitness-Fabriek is geheel voor eigen risico van het lid.

b. De manager van de Fitness-Fabriek en overige werknemers en/of andere hulppersonen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van de Fitness-Fabriek indien deze schade door nalatigheid en/of schuld van dit lid is te wijten.

d. De Fitness-Fabriek is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie.

e. Gevolgen van storingen in of aan het toegangssysteem en/of fitness apparatuur is nimmer aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.

f. Alle kosten als gevolg van het overtreden van de huisregels, of het bewust gebruik van een fitness toestel waarvoor deze niet is bedoeld, zijn door de Fitness-Fabriek direct opeisbaar bij het betreffende lid, bij loonkosten zal de geldende CAO norm worden gehanteerd met een minimum van een half uur.

Artikel 6: Huisregels

a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Fitness-Fabriek en hiernaar te handelen.

b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de Fitness-Fabriek staan op de website www.fitness-fabriek.nl en zijn bij de balie van de Fitness-Fabriek te verkrijgen.

Artikel 7: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze

a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door en met de Fitness-Fabriek aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en de Fitness-Fabriek zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Fitness-Fabriek is gevestigd.

c. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Fitness-Fabriek te kennen en te accepteren.

d. De Fitness-Fabriek is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen, gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van artikel 2a van deze algemene voorwaarden is verlengd.